اخبار علمی
 
 
 
 
 
 

مدارک مورد نیاز

مدارک مورد نیاز دکترا

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

مدارک مورد نیاز جهت اخذ پذیرش در مقطع دکتر به شرح زیر است:

1- فرم تکمیل شده

2- ترجمه رسمی ریز نمرات دوره فوق لیسانس

3- ترجمه رسمی مدرک فوق لیسانس

4- ترجمه رسمی ریز نمرات دوره لیسانس

5- ترجمه رسمی مدرک لیسانس

6- رزومه

7- سه عدد توصیه نامه از اساتید دوره فوق لیسانس

8- Letter of Purpose

9- عقد قرارداد با موسسه بین المللی ماهان اندیشه آرمان

مدارک مورد نیاز کارشناسی ارشد

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

مدارک مورد نیاز جهت اخذ پذیرش در مقطع فوق لیسانس به شرح زیر میباشد:

1- فرم تکمیل شده

2- ترجمه رسمی ریز نمرات دوره لیسانس

3- ترجمه رسمی مدرک لیسانس

4- رزومه

5- سه عدد توصیه نامه از اساتید دوره لیسانس

6- Letter of Purpose

7- عقد قرارداد با موسسه بین المللی ماهان اندیشه آرمان

 

 

 

 

مدارک مورد نیاز کارشناسی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

مدارک مورد نیاز در مقطع کارشناسی به شرح زیر است:

1- فرم تکمیل شده

2- کپی پاسپورت

3- ترجمه رسمی ریز نمرات دیپلم

4- ترجمه رسمی مدرک دیپلم

5- عقد قرارداد با موسسه بین المللی ماهان اندیشه آرمان

 

ادامه مطلب